Menu Zamknij

Tag: Zoharum

Rara – Wiatr

Rafał Skonieczny, daw­niej lider roc­ko­we­go Hotelu Kosmos, dał sobie spo­kój z refre­na­mi, zwrot­ka­mi i śpie­wem, wkrę­cił się w gita­rę aku­stycz­ną. Jego utwo­ry są dziś bli­skie tego, co robi Kuba Ziołek w Starej Rzece (ten zresz­tą śpie­wa na „Wietrze”).

WIDT – WIDT

Płyta kom­pak­to­wa i DVD. Na pierw­szy ogień musi iść film. WIDT to kolek­tyw stwo­rzo­ny przez sio­stry: Antonina Nowacka śpie­wa (też w duecie ANRS i z zespo­łem kIRk) i odpo­wia­da za muzy­kę, Bogumiła Piotrowska – za gene­ro­wa­ne na żywo wizu­ali­za­cje. W zeszłym roku wyda­ły mate­riał na kase­cie VHS.

Rafał Kołacki – Hijra. Noise From The Jungle

W ostat­nich mie­sią­cach, któ­re cier­pli­wie zmie­nia­ją się w lata, w pra­sie spo­ro jest repor­ta­ży i zdjęć z Dżungli, obo­zo­wi­ska 4 tys. uchodź­ców pod fran­cu­skim Calais. Czas na inną per­spek­ty­wę – muzycz­ną. Rafał Kołacki, muzyk grup Hati, T’ien Lai czy Molok Mun, przez tydzień zapi­sy­wał w dźwię­ku życie Dżungli.

Hati – Metanous

Z opo­rem nazy­wam auto­rów tej pły­ty muzy­ka­mi. Artyści z Hati – na albu­mie „Metanous” to ter­cet – to ktoś wię­cej. Ich coraz rzad­sze kon­cer­ty to per­for­man­ce, wej­ście w trans i otę­pie­nie, gra ze zmy­sła­mi. Wykorzystują instru­men­ty aku­stycz­ne, z któ­ry­mi w cza­sie wystę­pów są wśród publicz­no­ści, a nie wywyż­sze­ni na scenie.