Menu Zamknij

Tag: Zozaya

Olivier Heim – A Different Life

Dawny gita­rzy­sta nie­ist­nie­ją­ce­go już Tres.b zmie­nia kurs solo­wej karie­ry. Po dwóch wydaw­nic­twach pod­pi­sa­nych pseu­do­ni­mem Anthony Chorale gita­rę aku­stycz­ną zastę­pu­je elek­trycz­ną, a kli­mat pio­se­nek prze­kie­ro­wu­je z intym­nej, fol­ko­wej aku­sty­ki na zwiew­ny soul z wyra­zi­stym pul­sem i znacz­ną rolą pro­stych syntezatorów.