Menu Zamknij

Ulubione piosenki z 2019 roku

Kilkadziesiąt utwo­rów pol­skich i zagranicznych.66 utwo­rów na rok 2019, a raczej już na 2020. Jeden jest z 2018. Może kie­dyś nie­któ­re z nich jesz­cze wrócą.

Od cza­sów kaset, a póź­niej wcze­snych cd-rów rzad­ko mi się zda­rza­ło ukła­dać zesta­wy pio­se­nek. Jednak życie jest peł­ne nie­spo­dzia­nek, a świat – pio­se­nek, któ­re szko­da było­by zapo­mnieć. Dlatego przy­rzą­dzi­łem play­li­stę z utwo­ra­mi, któ­re mi się spodo­ba­ły w roku 2019. Można jej posłu­chać w ser­wi­sach Tidal i Spotify, co kto woli. Są pol­skie i zagra­nicz­ne. Raczej ze słowami.

Coś tam odpa­dło, prze­sia­ło się, ale też zosta­wi­łem kil­ka, któ­re mi się w cią­gu roku zaplą­ta­ły na play­li­stę bie­żą­ce. Może to będzie naj­mniej roz­ga­da­na pre­zen­ta­cja pio­se­nek w moim życiu.

Podobne wpisy

Leave a Reply