Menu Zamknij

Xenony – Polish Space Program

Gitarzysta Piotr Bukowski prze­obra­ził swój zespół w syn­te­za­to­ro­we trio: razem z nim za kom­po­zy­cje i par­tie instru­men­tów są odpo­wie­dzial­ni Paweł Bebech i Karol Koszniec (auto­ma­ty perkusyjne).

To zmia­na, bo na wyda­nym czte­ry lata temu debiu­cie „Xe” kole­dzy tyl­ko poma­ga­li w odtwa­rza­niu muzy­ki Bukowskiego. Teraz Bebech w utwo­rze „Ziemia” udzie­la się nawet wokal­nie, a za chór­ki odpo­wia­da tu Olga Mysłowska, zja­wi­sko­wa woka­list­ka Polpo Motel (patrz wyżej). Dodatkowo w „Europie” śpie­wa Ania Iwanek zna­na ze współ­pra­cy z Pablopavo.

Stworzenie nie­ja­ko roc­ko­we­go, momen­ta­mi nawet pio­sen­ko­we­go zespo­łu gra­ją­ce­go wyłącz­nie na syn­te­za­to­rach nie jest pomy­słem nowym, ale spraw­dza się Xenonom fan­ta­stycz­nie. Ich muzy­ka jest logicz­na i zro­zu­mia­ła, ale nie­zwy­kła – może przez to, że „myśle­nie syn­te­za­to­ra­mi” w przy­pad­ku Xenonów jest tak róż­ne od tego, jak myślą kom­po­zy­to­rzy od zawsze pra­cu­ją­cy na syn­te­za­to­rach? Członkowie zespo­łu mówią, że napę­dza­ją ich sta­re fil­my scien­ce fic­tion i lite­ra­tu­ra popu­lar­no­nau­ko­wa. To brzmi banal­nie, ale muzy­ka z tego wyni­ka­ją­ca jest bar­dzo dobra.

Tekst uka­zał się 5/5/18 w Wyborcza.pl/kultura – tam­że wię­cej recenzji

Podobne wpisy

Leave a Reply