Menu Zamknij

Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej stro­ny inter­ne­to­wej to: https://ktosruszalmojeplyty.com. Stronę pro­wa­dzi i dome­nę opła­ca Jacek Świąder.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwie­dza­ją­cy witry­nę zosta­wia komen­tarz, zbie­ra­my dane widocz­ne w for­mu­la­rzu komen­to­wa­nia, jak i adres IP odwie­dza­ją­ce­go oraz pod­pis jego prze­glą­dar­ki jako pomoc przy wykry­wa­niu spamu.

Zanonimizowany ciąg zna­ków stwo­rzo­ny na pod­sta­wie two­je­go adre­su ema­il (tak zwa­ny hash) może zostać prze­sła­ny do usłu­gi Gravatar w celu spraw­dze­nia czy jej uży­wasz. Polityka pry­wat­no­ści usłu­gi Gravatar jest dostęp­na tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwier­dze­niu komen­ta­rza twój obra­zek pro­fi­lo­wy jest widocz­ny publicz­nie w kon­tek­ście two­je­go komentarza.

Media

Jeśli jesteś zare­je­stro­wa­nym użyt­kow­ni­kiem i wgry­wasz na witry­nę obraz­ki, powi­nie­neś uni­kać prze­sy­ła­nia obraz­ków z taga­mi EXIF loka­li­za­cji. Odwiedzający stro­nę mogą pobrać i odczy­tać peł­ne dane loka­li­za­cyj­ne z obraz­ków w witrynie.

Formularze kontaktowe

W for­mu­la­rzu zosta­wia się imię (pseu­do­nim) oraz adres e‑mail. Informacje prze­sła­ne za pośred­nic­twem for­mu­la­rza są prze­cho­wy­wa­ne na potrze­by nada­nia infor­ma­cji zwrot­nej przez nie­okre­ślo­ny czas, ale nie wyko­rzy­stu­je­my uzy­ska­nych w ten spo­sób infor­ma­cji w celach marketingowych.

Ciasteczka

Jeśli zosta­wisz na naszej witry­nie komen­tarz, będziesz mógł wybrać opcję zapi­su two­jej nazwy, adre­su ema­il i adre­su stro­ny inter­ne­to­wej w cia­stecz­kach, dzię­ki któ­rym pod­czas pisa­nia kolej­nych komen­ta­rzy powyż­sze infor­ma­cje będą już dogod­nie uzu­peł­nio­ne. Te cia­stecz­ka wyga­sa­ją po roku.

Jeśli masz kon­to i zalo­gu­jesz się na tej witry­nie, utwo­rzy­my tym­cza­so­we cia­stecz­ko na potrze­by spraw­dze­nia czy two­ja prze­glą­dar­ka akcep­tu­je cia­stecz­ka. To cia­stecz­ko nie zawie­ra żad­nych danych oso­bi­stych i zosta­nie wyrzu­co­ne kie­dy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logo­wa­nia two­rzy­my dodat­ko­wo kil­ka cia­ste­czek potrzeb­nych do zapi­su two­ich infor­ma­cji logo­wa­nia oraz wybra­nych opcji ekra­nu. Ciasteczka logo­wa­nia wyga­sa­ją po dwóch dniach, a opcji ekra­nu po roku. Jeśli zazna­czysz opcję „Pamiętaj mnie”, logo­wa­nie wyga­śnie po dwóch tygo­dniach. Jeśli wylo­gu­jesz się ze swo­je­go kon­ta, cia­stecz­ka logo­wa­nia zosta­ną usunięte.

Jeśli zmo­dy­fi­ku­jesz albo opu­bli­ku­jesz arty­kuł, w two­jej prze­glą­dar­ce zosta­nie zapi­sa­ne dodat­ko­we cia­stecz­ko. To cia­stecz­ko nie zawie­ra żad­nych danych oso­bi­stych, wska­zu­jąc po pro­stu na iden­ty­fi­ka­tor przed chwi­lą edy­to­wa­ne­go arty­ku­łu. Wygasa ono po jed­nym dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witry­nie mogą zawie­rać osa­dzo­ne tre­ści (np. fil­my, obraz­ki, arty­ku­ły itp.). Osadzone tre­ści z innych witryn zacho­wu­ją się ana­lo­gicz­nie do tego, jak­by użyt­kow­nik odwie­dził bez­po­śred­nio kon­kret­ną witrynę.

Witryny mogą zbie­rać infor­ma­cje o tobie, uży­wać cia­ste­czek, dołą­czać dodat­ko­we, zewnętrz­ne sys­te­my śle­dze­nia i moni­to­ro­wać two­je inte­rak­cje z osa­dzo­nym mate­ria­łem, włą­cza­jąc w to śle­dze­nie two­ich inte­rak­cji z osa­dzo­nym mate­ria­łem jeśli posia­dasz kon­to i jesteś zalo­go­wa­ny w tam­tej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi

Powiadomienia o nowych komen­ta­rzach oraz wypeł­nio­ne for­mu­la­rze kon­tak­to­we mogą być prze­sy­ła­ne (for­war­do­wa­ne) za pośred­nic­twem dostaw­ców usług pocz­ty e‑mail.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zosta­wisz komen­tarz, jego treść i meta­da­ne będą prze­cho­wy­wa­ne przez czas nie­okre­ślo­ny. Dzięki temu jeste­śmy w sta­nie roz­po­zna­wać i zatwier­dzać kolej­ne komen­ta­rze auto­ma­tycz­nie, bez wysy­ła­nia ich do każ­do­ra­zo­wej moderacji.

Dla użyt­kow­ni­ków któ­rzy zare­je­stro­wa­li się na naszej stro­nie inter­ne­to­wej (jeśli tacy są), prze­cho­wu­je­my rów­nież infor­ma­cje oso­bi­ste wpro­wa­dzo­ne w pro­fi­lu. Każdy użyt­kow­nik może doko­nać wglą­du, korek­ty albo ska­so­wać swo­je infor­ma­cje oso­bi­ste w dowol­nej chwi­li (nie licząc nazwy użyt­kow­ni­ka, któ­rej nie moż­na zmie­nić). Administratorzy stro­ny rów­nież mogą prze­glą­dać i mody­fi­ko­wać te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz kon­to użyt­kow­ni­ka albo doda­łeś komen­ta­rze w tej witry­nie, możesz zażą­dać dostar­cze­nia pli­ku z wyeks­por­to­wa­nym kom­ple­tem two­ich danych oso­bi­stych będą­cych w naszym posia­da­niu, w tym całość tych dostar­czo­nych przez cie­bie. Możesz rów­nież zażą­dać usu­nię­cia przez nas cało­ści two­ich danych oso­bi­stych w naszym posia­da­niu. Nie doty­czy to żad­nych danych któ­re jeste­śmy zobli­go­wa­ni zacho­wać ze wzglę­dów admi­ni­stra­cyj­nych, praw­nych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być spraw­dza­ne za pomo­cą auto­ma­tycz­nej usłu­gi wykry­wa­nia spamu.

Twoje dane kontaktowe

Możesz zmie­nić lub popra­wić, pisząc na adres e‑mail: jacek.swiader (at) gazeta.pl.