Menu Zamknij

Tag: Bushqueen Music

Nneka – My Fairy Tales

Nigeryjsko-nie­miec­ka artyst­ka Nneka nagra­ła „kon­cept album opi­su­ją­cy afry­kań­skie naro­dy żyją­ce w roz­pro­sze­niu i trud­no­ści, któ­re napo­ty­ka­ją. Znajdziemy tu histo­rie o zako­cha­niu i odpo­wie­dzial­no­ści za potom­stwo, ale tak­że zna­cze­niu kul­tu­ry, edu­ka­cji i toż­sa­mo­ści” (z infor­ma­cji pra­so­wej). „My Fairy Tales” to jej pią­ta płyta.