Menu Zamknij

Tag: Harry & The Callahans

Harry & The Callahans – Leather Highway (Midnight)

Zaczyna się od wzru­sza­ją­cej histo­rii zespo­łu z Detroit dzia­ła­ją­ce­go na począt­ku 70., czy­li w cza­sach trium­fu Iggy’ego Popa i Stooges, MC5 czy skąd­inąd pocho­dzą­cych The Sonics. Zespołem Harry & The Callahans miał dowo­dzić cha­ry­zma­tycz­ny per­ku­si­sta, któ­ry zmu­sił nawet człon­ków gru­py do zmia­ny personaliów.