Menu Zamknij

Tag: Shafqat Ali Khan

Karolina Cicha & Shafqat Ali Khan – Poland – Pakistan. Music Without Borders

Po pły­tach z muzy­ką daw­ne­go Podlasia – „Wieloma języ­ka­mi” i „Jidyszland” – Karolinę Cichą zno­si do Azji. W nie­wy­szu­ka­nym tytu­le cho­dzi o pozor­nie odle­głe od sie­bie spo­so­by śpie­wa­nia i gra­nia, języ­ki, muzycz­ne ska­le. Dla mnie istot­ne jest jesz­cze coś. Ród Shafqata Ali Khana para się śpie­wem od co naj­mniej 500 lat.