Menu Zamknij

Tag: Towary Zastępcze

Towary Zastępcze – Długa przerwa

Najpierw jest mło­dość, potem tyl­ko śmierć. Od tytu­łu, przez treść słow­ną i muzycz­ną, po spo­sób wyda­nia albu­mu – trze­ci album Towarów Zastępczych jest opo­wie­ścią o zakoń­czo­nym (czy­li utra­co­nym) dora­sta­niu. Chłonie się świat nie wia­do­mo po co ani kosz­tem cze­go, a opo­wia­dać moż­na dopie­ro wte­dy, gdy prze­sta­nie się chłonąć.

Popsysze – Popstory

Muniek Staszczyk w latach 80. śpie­wał o tym, jak scho­dzi do gara­żu, a Popsysze, zespół o nie­wyj­ścio­wej nazwie, daje wła­śnie znać, że z gara­żu wycho­dzi i zaraz może być naj­faj­niej­szą mło­dą gita­ro­wą rze­czą. Ma refre­ny, melo­die, dobry wokal, a muzy­cy zna­ją się dobrze, m.in. z zespo­łu Towary Zastępcze.