Menu Zamknij

Inspirujące zestawienie liczby słuchaczy polskich artystów w znanym serwisie

Łatwo spraw­dzić, ile osób słu­cha dane­go wyko­naw­cy w Spotify. Łatwo też zorien­to­wać się, o kim piszą media. Gdybyśmy jesz­cze zna­li staw­ki kon­cer­to­we i budże­ty pro­mo­cyj­ne, moż­na by wycią­gać dale­ko idą­ce wnio­ski. Ale sama zaba­wa w licz­bę fanów też jest przyjemna.

Tydzień pra­cy eta­to­wej już zakoń­czo­ny, a świat krę­ci się nadal, pre­mie­ry sypią się jak z rogu obfi­to­ści (bądź z pusz­ki pan­do­ry), wia­do­mo, wrze­sień, a razem z pły­ta­mi lecą jesz­cze licz­niej­sze oce­ny. W tych gwał­tow­nych cza­sach war­to spraw­dzać nie tyl­ko oce­ny wysta­wia­ne arbi­tral­nie przez kre­atu­ry mnie podob­ne, lecz tak­że licz­by. Liczba brzmi roz­sąd­nie, rze­czy się mie­rzy, moż­na je porów­nać; żad­ne­go pola do nad­użyć i oce­nia­nia na pięk­ne oczy.

Zainspirowany przez kole­gę muzy­ka posta­no­wi­łem przej­rzeć por­tal do stru­mie­nio­wa­nia muzy­ki Spotify pod kątem licz­by słu­cha­czy popu­lar­nych pol­skich arty­stów. Trzeba tu zro­bić zastrze­że­nia, że (oczy­wi­stość) nie każ­dy słu­chacz uży­wa Spotify i nie każ­dy zespół wrzu­ca swo­je nagra­nia na Spotify. Jedni wolą Bandcamp, inni Soundcloud, tu jest mowa tyl­ko o Spotify. Najważniejsza spra­wa: licz­ba zale­ży w dużym stop­niu od tego, czy dany arty­sta nie­daw­no wydał pły­tę, czy sin­gle się podo­ba­ją słu­cha­czom, czy mamy dwa utwo­ry na 40 minut, czy też dzie­sięć, a przede wszyst­kim – czy pio­sen­ki docie­ra­ją do odbior­ców za pośred­nic­twem play­list ukła­da­nych przez pra­cow­ni­ków Spotify bądź też przez algo­ryt­my tej platformy.

Krótko mówiąc, jest to zwy­kła zaba­wa, a nie żaden ran­king, i to zaba­wa ogra­ni­czo­na do jed­ne­go ser­wi­su. Nie dowie­my się, skąd pocho­dzą słu­cha­cze dane­go zespo­łu, czy to sza­rzy war­sza­wia­cy, czy też pre­sti­żo­wi nowo­jor­czy­cy, a może złak­nie­ni świe­że­go powie­trza beł­cha­to­wia­nie. Pula danych jest ogra­ni­czo­na, ale moż­na je potrak­to­wać jako inspi­ra­cję do domy­słów, dywa­ga­cji, snu­cia teo­rii, a nawet do zwy­kłe­go zasta­no­wie­nia. Dlatego wła­śnie wybra­łem dla tego wpi­su nazwę „Inspirujące zesta­wie­nie licz­by słu­cha­czy pol­skich arty­stów w zna­nym serwisie”.

A teraz Antoni Piechniczek robi sobie her­ba­tę, sia­da przed komin­kiem w Wiśle, włą­cza nową pły­tę Ukrytych Zalet Systemu z nośni­ka tra­dy­cyj­ne­go i odpa­la popu­lar­ny ser­wis na S. Oto przy­pad­ko­wi wyko­naw­cy wraz z licz­bą „słu­cha­czy w tym miesiącu”:

Taco Hemingway – 1 105 112

Dawid Podsiadło – 924 929

Malik Montana – 731 175

Otsochodzi – 502 393

Daria Zawiałow – 477 782

Margaret – 448 777

Białas – 427 466

Pro8l3m – 381 698

Brodka – 369 354

Behemoth – 352 817

Kortez – 341 299

Pezet – 337 210

Krzysztof Zalewski – 305 062

The Dumplings – 291 881

Bitamina – 289 243

Cleo – 273 159

Organek – 259 272

Sylwia Grzeszczak – 229 862

Ralph Kaminski – 224 153

Mela Koteluk – 223 537

Kult – 218 330

Fisz Emade Tworzywo – 218 134

Roksana Węgiel – 207 791

Kaz Bałagane – 203 084

Natalia Przybysz – 199 197

Holak – 190 712

Artur Rojek – 170 105

Riverside – 156 148

Sorry Boys – 139 090

Xxanaxx – 117 926

Republika – 116 518

Nosowska – 116 084

Sonbird – 106 955

Vader – 105 277

Hania Rani – 101 266

Ten Typ Mes – 100 798

Łona i Webber – 99 619

Bovska – 93 974

Król – 90 877

Bokka – 90 356

Breakout – 89 238

Coals – 87 813

Paulina Przybysz – 79 231

Bownik – 75 829

Tęskno – 75 232

Pablopavo i Ludziki – 73 878

Mgła – 66 103

Skubas – 64 120

Mitch & Mitch – 63 095

Kamp! – 60 802

Lech Janerka – 56 194 (bez pły­ty „Janerka na basy i głosy”)

Tides From Nebula – 55 690

Tuzza – 49 608

Barbara Wrońska – 48 003

Daniel Spaleniak – 36 523

Kasia Lins – 35 679

Rzabka – 34 672

Zamilska – 33 063

Rebeka – 32 787

Koza – 28 153

Zakopower – 27 360

Brygada Kryzys – 27 286

Adam Bałdych – 21 974

Małe Miasta – 20 837

Świetliki – 19 077

Nagrobki – 17 826

Mateusz Ziółko – 17 625

Trupa Trupa – 16 600

Limboski – 16 022

Kroke – 15 635

Oly. – 14 653

Misia Furtak – 13 688

VTSS – 13 041

Siekiera – 12 959

Wczasy – 12 713

Sonar Soul – 11 637

Muchy – 11 252

EABS – 10 916

Pustki – 10 039

L.Stadt – 9988

Jazz Band Młynarski-Masecki – 9516

Syny – 8478

Kamil Pivot – 7212

Pink Freud – 6943

New People – 6644

Warszawskie Combo Taneczne – 5417

Ćpaj Stajl – 5282

Romantic Fellas – 5178

Malikowska i Brożek – 4730

Jacaszek – 4437

Apteka – 4206

Muzyka Końca Lata – 3333

Tęgie Chłopy – 3138

Hańba – 2691

P. Unity – 2338

Sławek Jaskułke – 2315

Enchanted Hunters – 1944

Resina – 1919

Perfect Son – 1822

Kuba Więcek Trio – 1499

Jacek Sienkiewicz – 1495

New Rome – 1492

Entropia – 1479

Kapela Maliszów – 1424

M8N – 1299

Piernikowski – 1137

Karolina Cicha – 1132

Legendarny Afrojax – 1019

Waluś Kraksa Kryzys – 1007

Lutto Lento – 873

Alameda 5 – 859

Moriah Woods – 800

Maciej Obara Quartet – 751

Fertile Hump – 729

Zwidy – 664

Lonker See – 625

So Slow – 587

The Stubs – 541

Made in Poland – 539

Stefan Wesołowski – 512

Piotr Kurek – 499

Babadag – 486

RSS B0YS – 476

Bałtyk – 453

Zaumne – 373

Igor Boxx – 325

Kristen – 322

Janusz Jurga – 315

Normal Echo – 292

Psychocukier – 285

Mazut – 273

Polmuz – 260

Czerwone Świnie – 256

Bastarda – 246

Bastard Disco – 226

julek plo­ski – 225

Ewa Justka – 199

ehh hahah – 157

Panowie – 126

Fischerle – 119

Mirt – 115

Hanako – 111

Mołr Drammaz – 99

Tryp – 79

D A V I C I I – 77

Mateusz Franczak – 63

Jakub Lemiszewski – 35

Paszka – 26

Podobne wpisy

Leave a Reply