Menu Zamknij

Tag: Art2 Music

Król – Nieumiarkowania

Mieszane uczu­cia” z tek­stu sin­glo­wej pio­sen­ki nowe­go albu­mu Błażeja i Iwony Król to naj­szyb­szy opis tego, o czym jest ta muzy­ka. W świe­cie „Nieumiarkowania” wszyst­ko uwie­ra, jest nie­wy­god­ne, war­te żalu. „I tak już za późno”.

Voo Voo – 7

Voo Voo nagra­ło świet­ną, sto­no­wa­ną muzycz­nie pły­tę, na któ­rej skrzy się od emo­cji. Wojciech Waglewski, ten sta­ry mistrz, speł­nia się w pro­sto­cie, na skrzy­żo­wa­niu muzy­ki źró­deł, blu­esa i piosenki.

Rebeka – Davos

Supermoce Rebeki są jak yin i yang. Ich muzy­ka żywi się połą­cze­niem kapi­tal­nych melo­dii i nie­oczy­wi­stych brzmień. Ich kon­cer­ty są dopra­co­wa­ne w każ­dym szcze­gó­le, ale zosta­wia­ją miej­sce na dzi­kość. Oboje mają cha­ry­zmę i odwa­gę, ale jak­kol­wiek sza­lo­ne rze­czy przyj­dą im do gło­wy, do skut­ku sta­ra­ją się ubrać je w for­mę pio­sen­ki, któ­rą moż­na zanucić.

Chłopcy kontra Basia – Oj tak

Ta pły­ta uka­za­ła się parę tygo­dni temu, ale wciąż do mnie wra­ca. Jest lek­ka, prze­bo­jo­wa, a zara­zem nie­ty­po­wa muzycz­nie. Chłopcy kon­tra Basia to led­wie trio, któ­re­go muzy­ka – jak wska­zu­je nazwa – opie­ra się na kon­tra­ba­sie (Marcin Nenko) i gło­sie Basi Derlak gra­ją­cej tak­że na klar­ne­cie. Skład dopeł­nia Tomasz Waldowski, perkusista.