Menu Zamknij

Tag: Dog Triumph

Röyksopp & Robyn – Do It Again

Album to czy minial­bum? W 35 minut zdo­ła­li zagrać w sumie pięć rze­czy. To jesz­cze nie była­by zła kon­cep­cja, gdy­by nie dłu­gie frag­men­ty instru­men­tal­ne. Nie cza­ruj­my się, atrak­cją wspól­nej pły­ty szwedz­kiej gwiazd­ki popu Robyn i duetu nor­we­skich pro­du­cen­tów elek­tro­ni­ki Röyksopp są raczej momen­ty, w któ­rych to woka­list­ka jest na pierw­szym planie.