Menu Zamknij

Tag: DRAW Records

CNC – Weird Years

To podob­no ostat­nie pio­sen­ki CNC. Borys Dejnarowicz i Piotr Maciejewski na „Weird Years” zanu­rza­ją się w auto­no­stal­gii: kase­to­wy szum, cie­płe syn­ty, gita­ry, słod­kie gło­sy doj­rze­wa­ją­cych chłop­ców, któ­ry­mi od daw­na nie są.

Drivealone – Lifewrecker

W dużej mie­rze to dzię­ki nie­mu na wcze­snym eta­pie roc­ko­we Muchy mia­ły dosko­na­łe, prze­bo­jo­we pio­sen­ki. Jednak od począt­ku ist­nia­ło życie poza zespo­łem. Już od 2004 r. Piotr Maciejewski – gita­rzy­sta, basi­sta, kla­wi­szo­wiec – pra­co­wał solo pod szyl­dem Drivealone.