Menu Zamknij

Tag: East India Youth

East India Youth – Culture of Volume

Ta okład­ka to waria­cja na temat „Low” Bowiego. Różni się tym, że widocz­ny na niej męż­czy­zna poka­zu­je twarz i ma zwy­kłe, nud­ne ubra­nie zamiast kosmicz­ne­go kostiu­mu. Album East India Youth, choć do naj­bar­dziej efek­tow­nych pro­duk­cji nie nale­ży, to z pew­no­ścią nada­je się na pół­kę „Ambitne” czy raczej „Uwaga! Ambitne”.