Menu Zamknij

Tag: Freaks R Us

The Pop Group – Citizen Zombie

Bardzo cwa­ny jest pierw­szy od 35 lat album The Pop Group. Od Simona Reynoldsa moż­na się dowie­dzieć, że już jako 14-latek woka­li­sta Mark Stewart mie­rzył bli­sko dwa metry i bez tru­du wcho­dził na kon­cer­ty dla doro­słych. Ta gru­pa eru­dy­tów sztu­ki i poli­tycz­nych pro­wo­ka­to­rów czer­pa­ła z czar­nej muzy­ki: od jaz­zu, przez reg­gae, po funk.