Menu Zamknij

Tag: John Paul Jones

Rokia Traoré – Né So

Nie tyl­ko poli­ty­kom wyda­je się, że z Polski wyjąt­ko­wo bli­sko jest do USA. To złu­dze­nie dopa­da też część naszych arty­stów, pró­bu­ją­cych pod­ro­bić pomysł, brzmie­nie, ima­ge zza oce­anu. Tymczasem głos i gita­rę jed­ne­go z wiel­kich ory­gi­na­łów dzi­siej­sze­go popu Devendry Banharta znaj­dzie­my na pły­cie Rokii Traoré.