Menu Zamknij

Tag: Loma Vista

Health – Death Magic

Pisanie, że Health na trze­ciej pły­cie prze­rzu­ci­li się z noise­’u na pop – z czym się spo­tka­łem – jest uprosz­cze­niem. To tyl­ko wska­zów­ka, wek­tor. Na praw­dzi­wie popo­we pio­sen­ki w gło­sie Jake’a Duzsika jest za mało cha­ry­zmy, a pedan­tycz­na pro­duk­cja pły­ty (nagra­li ją osta­tecz­nie czte­ry razy) nie czy­ni z niej auto­ma­tycz­nie para­dy przebojów.