Menu Zamknij

Tag: Myslovitz

Miuosh – Pop

Nowy album popu­lar­ne­go rape­ra Miuosha współ­two­rzy­li czo­ło­wi pol­scy arty­ści. Muzycznie na „Popie” dzie­je się momen­ta­mi bar­dzo dużo, to ambit­nie zakre­ślo­ny pro­jekt. Jednak czy przełomowy?

Jacek Kuderski – Kolonia fabryczna

Muzycy robią to cza­sem w ten spo­sób. Album Jacka Kuderskiego jest opa­trzo­ny – na okład­ce – dopi­skiem „Solowa pły­ta basi­sty Myslovitz”. Tego napi­su nie da się omi­nąć, jest wiel­ki. Ciekawe, dla­cze­go arty­sta zde­cy­do­wał się, po pierw­sze, nagrać album na wła­sny rachu­nek, po dru­gie, mimo wszyst­ko wyko­rzy­stać nazwę macie­rzy­ste­go zespołu.