Menu Zamknij

Tag: Sonic

Vapour Trails – Vapour Trails

Debiut sta­ru­chów. Vapour Trails nazy­wa­li się bowiem wcze­śniej Phantom Taxi Ride, na Off Festivalu wystą­pi­li już w 2008 roku. Ich dłu­go wycze­ki­wa­na pły­ta nigdy się nie uka­za­ła. Teraz gru­pa odro­dzi­ła się pod nazwą Vapour Trails, ale na jej cze­le nadal stoi Krzysztof Rychard, jeden z cie­kaw­szych kom­po­zy­to­rów pol­skie­go indie rocka.

L.A.S. – Szum

Solowy album gra­ją­ce­go Jacka Lachowicza, któ­ry karie­rę zaczy­nał w latach 90. w Ściance. Jego orga­ny sta­no­wi­ły o cha­rak­te­ry­stycz­nym brzmie­niu tego zespo­łu. Teraz kla­wi­szo­wiec idzie dro­gą choć­by Makowieckiego, czy­li popo­wej, goto­wej do tań­ca elek­tro­ni­ki. L.A.S. to pio­sen­ki w naj­lep­szym zna­cze­niu tego słowa.