Menu Zamknij

Tag: Strefa Szarej

John Lake – Strange Gods

Na nowej pły­cie John Lake pre­zen­tu­je muzy­kę inspi­ro­wa­ną poszu­ki­wa­nia­mi „rytu­al­no­ści prze­fil­tro­wa­nej przez kul­tu­rę maso­wą”. Są tu trzy oko­ło minu­to­we utwo­ry i pięć dłu­gich (6–12 minut). Z tych ostat­nich każ­dy opo­wia­da o jed­nym bóstwie czy duchu, któ­ry w zde­for­mo­wa­nej posta­ci jest obec­ny w fil­mach, komik­sach czy miej­skich legendach.