Menu Zamknij

Tag: Terrific Sunday

Terrific Sunday – Strangers, Lovers

Czwórka z Poznania się­ga po spraw­dzo­ne paten­ty: lek­kie gita­ro­we gra­nie i ład­ny wyso­ki śpiew po angiel­sku. Powtarzam sobie: spo­koj­nie, w ope­rze akto­rzy-śpie­wa­cy uda­ją, że są kim innym gdzie indziej i kie­dy indziej, przez co łatwiej im opo­wia­dać o roz­ter­kach przed­sta­wi­cie­li gatun­ku tu i teraz.