Menu Zamknij

Tag: Zakopower

Zakopower – Drugie pół

Dziesięć lat po debiu­tanc­kiej pły­cie i czte­ry po „Boso” wra­ca Zakopower. Umownie skła­da­ją­cy się z arty­stów „pod­ha­lań­skich” i „roc­ko­wych” dzie­wię­cio­oso­bo­wy zespół Sebastiana Karpiela-Bułecki „Drugim pół” pod­kre­śla wyso­ką pozy­cję w świe­cie pol­skie­go popu. Kompozytorem i pro­du­cen­tem pły­ty jest Mateusz Pospieszalski z Voo Voo, sta­ły współpracownik.