Menu Zamknij

Ktoś ruszał moje płyty #22 w Radiu Kapitał: Letni przegląd

Nie ma już lata, czuć to wyraź­nie wie­czo­ra­mi. Słońce scho­dzi wcze­śnie. Letnie mie­sią­ce spę­dzi­łem w otę­pie­niu, z któ­re­go cza­sem wycią­ga­ły mnie pio­sen­ki, nie za moc­ne głównie.

We wrze­śniu zro­bi­łem z nich audy­cję. W obraz­ku pro­mo­cyj­nym uży­łem złej daty, bo źle poli­czy­łem tygo­dnie. Teraz słu­cham tego i myślę: jakie dobre, jakie cie­ka­we utwo­ry. Chciałbym z nich zro­bić audy­cję. Widocznie w cza­sie ich zbie­ra­nia i kom­pi­lo­wa­nia wciąż byłem otę­pia­ły, może dzia­łał tu auto­pi­lot albo inny szatan.

Wszystko skła­nia mnie do tego, żeby wró­cić do gada­nia w audy­cjach, do wypo­wia­da­nia na głos szla­ków z pio­se­nek, któ­ry­mi wędro­wa­łem. To jest chy­ba ulot­ne. Słyszę teraz Caroline Shaw (na zdję­ciu) z zespo­łem So Percussion i czu­ję się wyróż­nio­ny, że pozna­łem ich album. Podobnie jak śle­pej kurze ziar­no tra­fi­ła mi się kom­pi­la­cja kowe­rów mają­ca być hoł­dem dla wytwór­ni 4AD – jest tam parę cudów, w tym pre­zen­to­wa­ny w KRMP#22 „Genesis” Grimes w wer­sji Spencera, albo „Sunbathing” Lush w wer­sji Jenny Hval.

Wspaniałe rze­czy dzia­ły się też w pol­skiej muzy­ce z żeń­skim woka­lem – pły­ta Rycerzyków uka­za­ła się w mojej uko­cha­nej fir­mie Thin Man Records (kosz­mar­nie opóź­nia się winy­lo­wa pły­ta, ma być przed koń­cem roku, ale wia­do­mo), Alfah Femmes nowy minial­bum wypro­du­ko­wa­li na pły­cie i kase­cie, podej­rze­wam, że wła­snym nakła­dem. Obie te rze­czy pre­zen­tu­ję, i jesz­cze moje­go fawo­ry­ta Moo Latte, któ­re­go „Snax” opu­bli­ko­wa­ła rów­nież bli­ska moje­mu ser­cu fir­ma U Know Me Records, rów­nież na winy­lu. Rycerzyki już zamó­wio­ne, więc Brianowi też chy­ba nale­ży się zamówienie?

Audycję moż­na odsłu­chać np. na stro­nie Radia Kapitał, a póź­niej wsiąk­nąć w obszer­ne archi­wum mojej macie­rzy­stej sta­cji. Jest tam mnó­stwo roz­mów, muzy­ki, dobrych ludzi.

Lista pio­se­nek:

 1. Martha Argerich – pre­lu­dium no 4 e‑moll, op 28. Chopina
 2. Jenny Hval – Sunbathing
 3. Lucy Gooch – 6AM
 4. Alfah Femmes – Dumb
 5. Lucinda Chua – Torch Song
 6. Lucy Dacus – Brando
 7. Caroline Shaw & So Percussion – To the Sky
 8. Rycerzyki – Duch
 9. Spencer. – Genesis
 10. Faye Webster – Better Distractions
 11. Emma-Jean Thackray – Sun
 12. Bernice – Groove Elation
 13. Moo Latte – Cruisin’
 14. Virginia Wing – North 99
 15. LUMP – Gamma Ray
 16. Wau Wau Collectif – Mouhamodou Lo and His Children

 

Podobne wpisy

Leave a Reply