Menu Zamknij

Ktoś ruszał moje płyty #7 w Radiu Kapitał: BLACK SONGS MATTER (deluxe)

Black Lives Matter, Black Songs Matter. Nie opusz­cza­ła mnie ostat­nio myśl, żeby zro­bić czar­ną audy­cję, i oto jest. Nie będą to same nowe rze­czy, prze­ciw­nie, chciał­bym żeby były stare. 

Zrobiłem sobie audy­cje z czar­ną pio­sen­ką, ale nie taką współ­cze­sną, tyl­ko sta­rą, 40+, 50+, coś w tym sty­lu. To mniej popu­lar­na ścież­ka w Radiu Kapitał w ostat­nich tygo­dniach, a war­ta poka­za­nia i opo­wie­dze­nia, bo bar­dzo inspi­ru­ją­ca. I nie­ko­niecz­nie cho­dzi mi tu o poli­ty­kę i bun­tow­ni­czość i prze­ciw­ko poli­cji, choć o tym też są te pio­sen­ki, bar­dziej o dumę, kla­sę wyko­na­nia, jakieś yes we can, lepiej. Jasne, że „Fight The Power” było mi nie­zbęd­ne, ale bar­dziej na zachę­tę do dal­sze­go słu­cha­nia i jako pre­tekst do opo­wie­dze­nia o fil­mie Spike’a Lee niż jako jądro tej audycji.

Policja zapro­wa­dzi­ła (heh) mnie na Jamajkę, a dopie­ro stam­tąd dotar­łem do Detroit i sław­nej wytwór­ni Motown, któ­ra mie­ści­ła się w nor­mal­nym ame­ry­kań­skim dom­ku na przed­mie­ściach – nie­ste­ty nie zna­la­złem jego zdję­cia w dome­nie publicz­nej, a była­by to ide­al­na ilu­stra­cja tego pro­gra­mu. Tam istot­ni byli nie tyl­ko wybit­ni muzy­cy, ale też wiel­cy kom­po­zy­to­rzy i pro­du­cen­ci, muzy­cy sesyj­ni i chór­ki. Gwiazdami były kobie­ty i męż­czyź­ni, solo i w zespo­łach, i nie ma chy­ba wiel­kiej prze­sa­dy w okre­śla­niu cza­sów wcze­sne­go Motown hasłem „byli­śmy wiel­ką rodzi­ną” i podob­ny­mi. Byli też np. sąsia­da­mi z blo­ko­we­go osie­dla, przy­by­sza­mi z głę­bo­kie­go połu­dnia Stanów, kole­żan­ka­mi ze szko­ły i pra­cy, a wresz­cie – w podob­nym cza­sie – gwiaz­da­mi świa­to­wej muzy­ki pop. Staram się odma­lo­wać ten obraz na mia­rę moich możliwości.

Anglicy, Szkoci, Gujańczyk – kogo ja tu nie mam. Ponownie przy wymy­śla­niu i nagry­wa­niu i zwłasz­cza gada­niu nie umia­łem się zmie­ścić w godzi­nę, więc na ante­nie trze­ba było wyciąć ze dwa nume­ry oraz dać jeden radio edit. Jednak tu, na stro­nie radia i na będą­cym źró­dłem tego wszyst­kie­go Mixcloudzie moż­na posłu­chać tej szer­szej wer­sji. Mimo wszyst­ko uda­ło się w niej zje­chać z 12 minut same­go gada­nia, więc mam nadzie­ję, że całość jest w mia­rę strawna.

Coraz bar­dziej wkrę­cam się w to radio. Cieszę się, że poprzed­ni odci­nek miał naj­wię­cej słu­cha­czy z tych, któ­re do tej pory zro­bi­łem. Zupełnie się tego nie spo­dzie­wa­łem i było to pięk­ną nie­spo­dzian­ką na uro­dzi­ny, któ­re nie­daw­no obchodziłem.

Spis utwo­rów audy­cji „Ktoś ruszał moje pły­ty” #7 nada­nej 21 czerw­ca 2020:

1. A Tribe Called Quest „We the People....”
2. Public Enemy „Fight the Power”
3. Junior Murvin „Police & Thieves”
4. Curtis Mayfield „(Don’t Worry) If There’s a Hell Below We’re All Going to Go”
5. Four Tops „I Can’t Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)”
6. Martha & The Vandellas „Dancing in the Street”
7. The Supremes „You Keep Me Hangin’ On”
8. Young Fathers „No Way”
9. Jimi Hendrix „Izabella”
10. The Equals „Police on My Back”
11. The Weeknd & Kendrick Lamar „Pray for Me”
12. The Temptations „Ball of Confusion (That’s What the World’s Today)”

Dla tych, któ­rzy potrze­bu­ją wię­cej muzy­ki, przy­go­to­wa­łem play­li­sty w ser­wi­sach Spotify (klik mi tu) albo Tidal (klik tu).

Zarówno tę audy­cję, jak i star­sze, moż­na zna­leźć na stro­nie Radiokapital.pl. Jest tam oczy­wi­ście dużo wię­cej rzeczy.

Podobne wpisy

Leave a Reply