Menu Zamknij

Tag: Björk

Björk – Utopia

Nie ma powro­tu do pio­sen­ko­wej Björk z lat 90. Na „Utopii” usły­szy­my har­fę, flet, elek­tro­nicz­ne ryt­my i nie­wie­le wyra­zi­stych melo­dii. Jednak po mrocz­nej „Vulnicurze” nowy album przy­no­si ulgę i odrodzenie.

Karolina Kozak – Homemade

Artystka pięć lat temu bły­snę­ła bar­dzo dobrym albu­mem „Tak zwy­czaj­ny dzień”. Zarówno muzycz­na zawar­tość, jak i wize­ru­nek Karoliny Kozak z tam­te­go okre­su czy­ni­ły z niej „dziew­czy­nę z sąsiedz­twa”, sym­pa­tycz­ną i bystrą, natu­ral­ną, nawet eko, i bez­po­śred­nią, ciepłą.