Menu Zamknij

Tag: Brazylia

Bixiga 70 – Ocupai

Tę pły­tę pole­cam jako zbiór pie­śni żałob­nych po jed­nym z naj­więk­szych upo­ko­rzeń w histo­rii bra­zy­lij­skiej pił­ki. Grupa Bixiga 70 pocho­dzi z São Paulo. Nazwa jed­no­znacz­nie nawią­zu­je do zespo­łów, któ­re pro­wa­dził Fela Kuti, jak Nigeria 70, Egypt 80 i zwłasz­cza Afrika 70 – prym wodził w nich m.in. zna­ko­mi­ty per­ku­si­sta Tony Allen.

CSS – La Liberacion

Od począt­ku tak mnie wzię­ło, że cięż­ko było zosta­wić pierw­szy utwór. „I Love You” jest zło­żo­ne z baj­ko­wych, gwiezd­nych syn­te­za­to­rów i słów. Dźwięki gra­ją ze słu­cha­czem w kul­ki tak samo jak sło­wa. To muzy­ka, jaką sły­szy się mię­dzy blo­ka­mi, z aut klatkersów.