Menu Zamknij

Tag: Demolka

Demolka – Demolka

Jestem obiek­tem eks­pe­ry­men­tu” – śpie­wa na star­cie Dziewczyna Rakieta. Zawodzi, „krzy­czy w cie­le ze sta­li”, doda­je nade­mfa­zę, to znów oczysz­cza głos z każ­de­go uczu­cia i recy­tu­je. Jest mutan­tem-przy­by­szem z apo­ka­lip­tycz­ne­go, post­nu­kle­ar­ne­go świa­ta. To jest histo­ria jej i tego kró­le­stwa chaosu.