Menu Zamknij

Tag: George Dorn Screams

George Dorn Screams – Spacja kosmiczna

Ładnie wyda­ny powrót jed­ne­go z naj­lep­szych zespo­łów pol­skich lat gita­ro­wych. George Dorn Screams gra od ponad deka­dy i jest obec­nie w trak­cie dru­gie­go życia. Po trzech albu­mach śpie­wa­nych przez Magdę Powalisz po angiel­sku „Ostatni dzień” z 2014 r. roz­po­czął okres pol­ski George Dorn Screams.