Menu Zamknij

Tag: Kevin Drew

Kevin Drew – Darlings

Współzałożyciel i lider uśpio­ne­go obec­nie zespo­łu Broken Social Scene z Toronto nagrał dru­gą solo­wą pły­tę. Jest lep­sza od pierw­szej i jak ona, choć w inny spo­sób, bli­ska brzmie­nia, któ­re wypra­co­wał z macie­rzy­stym zespołem. 

Broken Social Scene – Forgiveness Rock Record

Kolejny powrót (po Arcade Fire) i kolej­ny dowód, że w Kanadzie jakoś cie­ka­wiej niż w Stanach. Więcej relak­su i wię­cej moż­li­wo­ści. Jeśli nie zała­piesz się na hoke­istę w NHL, to zawsze znaj­dzie się miej­sce w Broken Social Scene (na ogół od 12 do 18 eta­tów). Ich sezon mija się z hoke­jo­wym – to wio­sna, lato i wcze­sna jesień.