Menu Zamknij

Tag: Oly.

Milky Wishlake – Wait For Us

Debiutant Milky Wishlake, czy­li Kamil Zawiślak, pasu­je do wytwór­ni Nextpop (i jesz­cze do zaha­cza­ją­cej o hip-hop U Know Me). Wokalista i pro­du­cent, pia­ni­sta jaz­zo­we­go Quantum Trio, celu­je w pio­sen­ko­wą elek­tro­ni­kę w sty­lu Bokki czy Baascha. Pomaga mu węgier­ski per­ku­si­sta Peter Somos, a na pły­cie gosz­czą też Dawid Podsiadło oraz mło­da woka­list­ka Oly.

Oly. – Home

Intrygujący debiut 20-lat­ki z Nałęczowa. Aleksandra Komsta, czy­li Oly., śpie­wa po angiel­sku, gra na uku­le­le i kalim­bie. Mimo mło­de­go wie­ku nagra­ła pły­tę o doj­rza­łym brzmie­niu, sto­no­wa­ną i nastro­jo­wą, ale nie nud­ną. Pomogli wete­ra­ni pol­skiej sce­ny, na cze­le z Robertem Amirianem, sze­fem wytwór­ni Nextpop.