Menu Zamknij

Tag: Secretly Canadian

Woman’s Hour – Conversations

Objawienie. Jedna z naj­lep­szych płyt, o jakie otar­łem się tego roku. „Conversations” ma wiel­ką kla­sę, nie daje ode­tchnąć mię­dzy prze­bo­ja­mi uło­żo­ny­mi na tej pły­cie jeden za dru­gim, od począt­ku do koń­ca. Popowe, powol­ne pio­sen­ki Woman’s Hour tra­fia­ją pro­sto w ser­ce i w to miej­sce w mózgu, któ­re odpo­wia­da za zapa­mię­ty­wa­nie melodii.

The War On Drugs – Lost In The Dream

Bob Dylan był­by zado­wo­lo­ny. Bruce Springsteen tak­że, a przed nim pew­nie nawet Tom Petty oraz Mark Knopfler (to od nich żwaw­sze). Z mło­dych Kurt Vile zro­bił ostat­nio podob­ną pły­tę (to od nie­go lżej­sze). W sen­sie kom­po­zy­cji „Lost In The Dream” jest tra­dy­cyj­nie gita­ro­wa, zre­lak­so­wa­na, nie­spiesz­na, ale w pro­duk­cji zosta­ła śmia­ło pod­ra­so­wa­na elektroniką.