Menu Zamknij

Tag: Soniamiki

Soniamiki – Federico

Wygląd, styl śpie­wa­nia i tek­sty Sonimiki są mylą­ce. To już okrze­pła artyst­ka, któ­ra swo­ją trze­cią pły­tą „Federico” debiu­tu­je w wiel­kiej wytwór­ni. Co naj­mniej od prze­bo­ju „Lemoniada” sprzed kil­ku lat Sonięmiki wyróż­nia rzad­ki w muzy­ce pop minimalizm.

Soniamiki po „SNMK” – wywiad

Zosia Mikucka opo­wia­da, co robi­ła od cza­su wyda­nia swo­jej dru­giej pły­ty „SNMK” – m.in. o wyjeź­dzie do Stanów – oraz mówi co nie co o swo­ich naj­bliż­szych ruchach. W przy­go­to­wa­niu są zarów­no pol­skie, jak i angiel­skie pio­sen­ki. I jesz­cze coś.

Soniamiki – SNMK

Do pary z Asią i Kotami pro­duk­cja rów­nie wiel­kiej kla­sy, zupeł­nie od tej pierw­szej róż­na. Trudno się uwol­nić od jej zbru­dzo­nej prze­bo­jo­wo­ści. Zosia Mikucka nawią­zu­je do sta­rej muzy­ki dys­ko­te­ko­wej i sur­fo­wej oraz ich współ­cze­snych prze­two­rzeń. Kojarzy się z Grimes – odważ­ną, bez­kom­pro­mi­so­wą, ale z emo­cja­mi na wierz­chu, cza­sem bezbronną.