Menu Zamknij

Tag: Vespa

Pomorzanie – Mocne uderzenie

O mały figiel prze­ga­pi­li­by­śmy debiu­tanc­ką epkę Pomorzan. Nie wol­no. Ta nazwa nie myli – szcze­ci­nia­nie robią dra­pież­ny, hała­śli­wy big­bit rodem z lat 60., cza­sów, gdy na całym świe­cie mło­dzież łapa­ła za gita­ry, by grać rock and rolla.

Vespa – Starsi grubsi bogatsi

Weterani ska ze Szczecina są ostat­nio bar­dzo aktyw­ni. Po nagra­niu ostat­niej pły­ty „Potwór” (2007) wzno­wi­li swój debiut „Vespa” (1997), na któ­rym zda­niem Warszawy się skoń­czy­li. Lata minę­ły od pierw­szej, rewe­la­cyj­nej pły­ty. Muzyka Vespy sta­ła się mniej podwór­ko­wa i roz­kosz­nie pro­win­cjo­nal­na, a bar­dziej raso­wa i, nie­ste­ty, przewidywalna.