Menu Zamknij

Tag: Igor Boxx

Igor Boxx – Delirium

Igor Pudło to poło­wa Skalpela (z Marcinem Cichym) i jed­na trze­cia zespo­łu Nervy (z Agimem Dżeljilji i Janem Młynarskim). W zeszłym roku Skalpel opu­bli­ko­wał zupeł­nie róż­ny od daw­nych albu­mów „Transit”, teraz Boxx wyda­je czwar­tą solo­wą pły­tę „Delirium”.

Skalpel – Transit

Stary pol­ski jazz pocię­ty i pokle­jo­ny na nowo – taki pomysł na muzy­kę ponad pół­to­rej deka­dy temu mie­li Igor Pudło i Marcin Cichy. W duecie Skalpel zako­cha­li się słu­cha­cze nie tyl­ko z Polski, ale z całe­go świa­ta, jed­nak po dwóch pły­tach każ­dy z arty­stów zajął się pra­cą na wła­sny rachunek.

Igor Boxx – Dream Logic

Igor Boxx, doce­nio­ny już lata temu jako czło­nek feno­me­nal­ne­go duetu Skalpel, wydał wła­śnie trze­cią solo­wą pły­tę. Ostatnim razem wro­cław­ski arty­sta wybrał temat ostat­nich dni oblę­żo­nej Twierdzy Breslau. Teraz chciał dać coś lżej­sze­go, instynk­tow­ne­go, nie­zwią­za­ne­go żad­ną logiką.