Menu Zamknij

Tag: Lampa

Paweł Szymański – Uroda zdarzeń

Paweł Szymański gra od począt­ku lat 90., wystę­po­wał m.in. z Magdą Umer i TSA, był lau­re­atem festi­wa­lu Rawa Blues, a w 2009 roku wydał pierw­szą swo­ją solo­wą pły­tę „Król wąt­pli­wo­ści”. Jego gita­ra Gibson L‑0 ma staż jakieś czte­ry razy dłuż­szy, pamię­ta bowiem rok 1933. Zaskakująca dobra­na z nich para!

Polskie płyty 2000–2009 (wstęp)

Redaktor Dunin-Wąsowicz do stycz­nio­wo-luto­wej „Lampy” kazał wybrać dzie­sięć płyt na minio­ne dzie­się­cio­le­cie. Uznałem zada­nie za trud­ne, bo tych płyt było prze­cież od 2000 całe mnó­stwo, nawet jeśli odjąć wszyst­kie te, któ­rych nie sły­sza­łem. Redakcja szy­ku­je pod­su­mo­wa­nie lat zero­wych bie­żą­ce­go wie­ku, więc kolej­ność, punk­ta­cja, kom­pro­mi­sy, obro­na meto­dą „każ­dy swe­go”... Chodzi wyłącz­nie o pły­ty kra­jo­we, któ­ry to dział jest moim ulu­bio­nym, więc obja­śnię tutaj swo­je typy.