Menu Zamknij

Tag: Meeting By Chance

Meeting By Chance – Changes

Marcin Cichy, pro­du­cent o sła­wie się­ga­ją­cej począt­ku wie­ku i elek­tro­nicz­no-jaz­zo­we­go duetu Skalpel, roz­wi­ja solo­wą karie­rę w god­nym podzi­wu tem­pie – to dru­ga jego pły­ta w tym roku. Tym razem Cichy 12 utwo­rów roz­dzie­lił na czwo­ro wokalistów.

Meeting By Chance – Inside Out

Marcin Cichy umie spra­wić, żeby muzy­ka brzmia­ła świet­nie z dowol­ne­go źró­dła dźwię­ku. Trzy lata temu wydał epkę jako Meeting By Chance, póź­niej dbał o jakość brzmie­nia innych arty­stów jako facho­wiec od maste­rin­gu. Wróciwszy z pierw­szą peł­no­wy­mia­ro­wą pły­tą „Inside Out” pre­zen­tu­je się nie jako „tech­nicz­ny”, lecz jako dosko­na­ły kom­po­zy­tor i producent.

Skalpel – Transit

Stary pol­ski jazz pocię­ty i pokle­jo­ny na nowo – taki pomysł na muzy­kę ponad pół­to­rej deka­dy temu mie­li Igor Pudło i Marcin Cichy. W duecie Skalpel zako­cha­li się słu­cha­cze nie tyl­ko z Polski, ale z całe­go świa­ta, jed­nak po dwóch pły­tach każ­dy z arty­stów zajął się pra­cą na wła­sny rachunek.