Menu Zamknij

Tag: Neil Young

Neil Young – A Letter Home

Symbol nie­po­kor­nej Ameryki jesz­cze raz zasko­czył wszyst­kich i zazna­czył swą odręb­ność. 35. pły­ta Neila Younga skła­da się z kla­sycz­nych ame­ry­kań­skich pio­se­nek, mani­fe­stów, a zare­je­stro­wa­no ją w wier­nej kopii Voice-O-Graphu z 1947 r. To rodzaj bud­ki, w któ­rej moż­na było zapi­sać swój głos i wycho­dzi­ło się z niej z goto­wą pły­tą winylową.