Menu Zamknij

Tag: Skalpel

Meeting By Chance – Inside Out

Marcin Cichy umie spra­wić, żeby muzy­ka brzmia­ła świet­nie z dowol­ne­go źró­dła dźwię­ku. Trzy lata temu wydał epkę jako Meeting By Chance, póź­niej dbał o jakość brzmie­nia innych arty­stów jako facho­wiec od maste­rin­gu. Wróciwszy z pierw­szą peł­no­wy­mia­ro­wą pły­tą „Inside Out” pre­zen­tu­je się nie jako „tech­nicz­ny”, lecz jako dosko­na­ły kom­po­zy­tor i producent.

Igor Boxx – Delirium

Igor Pudło to poło­wa Skalpela (z Marcinem Cichym) i jed­na trze­cia zespo­łu Nervy (z Agimem Dżeljilji i Janem Młynarskim). W zeszłym roku Skalpel opu­bli­ko­wał zupeł­nie róż­ny od daw­nych albu­mów „Transit”, teraz Boxx wyda­je czwar­tą solo­wą pły­tę „Delirium”.

Skalpel – Transit

Stary pol­ski jazz pocię­ty i pokle­jo­ny na nowo – taki pomysł na muzy­kę ponad pół­to­rej deka­dy temu mie­li Igor Pudło i Marcin Cichy. W duecie Skalpel zako­cha­li się słu­cha­cze nie tyl­ko z Polski, ale z całe­go świa­ta, jed­nak po dwóch pły­tach każ­dy z arty­stów zajął się pra­cą na wła­sny rachunek.

Skalpel – Simple

Jesienią uka­że się trze­ci album Skalpela. Pięć utwo­rów z „Simple” funk­cjo­nu­je jako zamknię­ta całość, z któ­rej tyl­ko tytu­ło­wy wej­dzie na „Transit”. Cichy i Pudło dzia­ła­ją razem od 1998 r. i wciąż pamię­ta­ni są dzię­ki temu, że wyda­li swo­je nagra­nia nakła­dem bry­tyj­skie­go Ninja Tune. Znakiem roz­po­znaw­czym Skalpela był melanż sam­pli pierw­szych pol­skich jazz­ma­nów z nowo­cze­sny­mi bitami.