Menu Zamknij

Tag: Król

Król – Nieumiarkowania

Mieszane uczu­cia” z tek­stu sin­glo­wej pio­sen­ki nowe­go albu­mu Błażeja i Iwony Król to naj­szyb­szy opis tego, o czym jest ta muzy­ka. W świe­cie „Nieumiarkowania” wszyst­ko uwie­ra, jest nie­wy­god­ne, war­te żalu. „I tak już za późno”.

Król – Nielot (plus rozmowa z artystą)

Jeden z naj­cie­kaw­szych muzy­ków mło­de­go poko­le­nia Błażej Król po dwóch bar­dzo uda­nych pły­tach nagra­nych w duecie UL/KR („UL/KR” – pły­ta roku 2012 według dzien­ni­ka­rzy „Wyborczej” – oraz „Ament”) zawie­sił dzia­łal­ność zespo­łu i nagrał debiut solo­wy pod wła­snym nazwi­skiem. „Nielot” uka­zał się pierw­sze­go dnia wiosny.