Menu Zamknij

Tag: Pablopavo

Paweł Sołtys – Mikrotyki

Wydana przez Czarne książ­ka Pawła Sołtysa to rzecz dla wraż­li­wych od czu­łe­go i uważ­ne­go pisa­rza. Nie wiem, od jak daw­na Sołtys pisze opo­wia­da­nia, ale w swej pierw­szej książ­ce nie strze­la na wiwat. „Mikrotyki” to kąpiel w melancholii.

Zjednoczenie Sound System – Inity

Rok 2014 nale­żał do Pablopavo, auto­ra płyt „Polor” (z Ludzikami) i „Tylko” (zupeł­nie solo­wej). W toku poszu­ki­wań pio­sen­ko­wych, blu­eso­wych, fol­ko­wych war­szaw­ski arty­sta nie stra­cił ser­ca do muzy­ki jamaj­skiej. Uprawiają ją już dłu­go – ze swym towa­rzy­szem ze Zjednoczenia didże­jem Krzakiem pozna­li się ponad 20 lat temu.

Pablopavo i Praczas – Głodne kawałki

Pablopavo na począt­ku roku wydał swo­ją dru­gą pły­tę z Ludzikami. Zawartość suge­ro­wa­ła, że nowym kie­run­kiem poszu­ki­wań war­szaw­skie­go woka­li­sty będą brzmie­nia aku­stycz­ne. Jeszcze nie. Znany z Vavamuffin Pablopavo ponoć ma w gło­wie coś w tym rodza­ju, ale naj­pierw zapro­sił do współ­pra­cy mistrza elektroniki.