Menu Zamknij

Tag: Paula i Karol

Queer Resource Center – Meeting New People

Energetyczny rock and roll z mię­dzy­na­ro­do­wej Warszawy. Po przyj­ściu Huberta Woźniakowskiego w skła­dzie zna­la­zło się dwie trze­cie zespo­łu Eric Shoves Them In His Pockets (tak­że Christoph Thun, muzyk gru­py Paula i Karol), ale Queer Resource Center gra szyb­ciej i ostrzej, mniej melan­cho­lij­nie niż ten zespół.

Paula i Karol – Whole Again

Straszny tele­dysk do „Whole Again” tyl­ko prze­szka­dza. Ma być tak: napi­sy, w rolach głów­nych, te spra­wy. Szybki mon­taż. Detal: cym­bał­ki, odda­le­nie, unie­sio­na ręka dzier­żą­ca pałecz­kę. Dzyń, star­tu­je muzy­ka. Cięcie. Miejska noc i sto­py na chod­ni­ku – taniec, pod­sko­ki. Cięcie.

Lilly Hates Roses – Something To Happen

Dwoje mło­dych ludzi gra aku­stycz­ne pio­sen­ki. Jak to się sta­ło, że debiu­tu­ją w bar­wach wiel­kie­go kon­cer­nu? Kasia Golomska (l. 18, z Torunia) i Kamil Durski (l. 23, z Poznania) wygra­li kon­kurs talen­tów, zebra­li pochwa­ły od Marii Peszek, Piotra Roguckiego z Comy i dzien­ni­ka­rzy – i w nagro­dę dosta­li moż­li­wość wyda­nia płyty.