Menu Zamknij

Ktoś ruszał moje płyty #10 w Radiu Kapitał: Kenney, Samia, Olsen, Iyer...

Jako żywo zaczę­ła się jesień, dla­te­go posta­no­wi­łem rzu­cić ostat­nie spoj­rze­nie na lato 2020. Mimo pan­de­mii wyszło co naj­mniej kil­ka faj­nych płyt, na któ­rych pierw­sze skrzyp­ce (czy­li wokal) ogar­nia­ły kobiety.

W 10. odcin­ku audy­cji „Ktoś ruszał moje pły­ty” na falach Radia Kapitał zaj­mu­ję się głów­nie pły­ta­mi wyda­ny­mi tego lata przez artyst­ki z rejo­nów anglo­sa­skich, z pół­kul połu­dnio­wej i pół­noc­nej, z róż­nych kon­ty­nen­tów. Jest też kre­owa­ny od pew­ne­go cza­su i nachal­nie pro­mo­wa­ny kącik bitel­sow­ski oraz dwa utwo­ry kra­jo­we, na począ­tek i koniec po jednym.

Główna opo­wieść jest o mło­dym Peterze Fondzie i tro­chę o Angel Olsen. Następny raz sły­szy­my się za czte­ry tygo­dnie, czy­li 11 października.

 1. Sorja Morja – Nowy utwór
 2. The Beatles – She Said She Said
 3. Madeline Kenney – Double Hearted
 4. Samia – Waverly
 5. Haley Blais – On a Weekend
 6. The Beths – Do You Want Me Now
 7. Angel Olsen – Summer Song
 8. Thanya Iyer – I Forget to Drink Water (Balance)
 9. Lianne La Havas – Weird Fishes
 10. The Lazy Eyes – The Seaside
 11. Mooryc – Mescaline (Outro Mix)

Podobne wpisy

Leave a Reply