Menu Zamknij

KRMP w Radiu Kapitał w styczniu (audycje 26 i 27)

Miesiące zmie­nia­ją się szyb­ko i myślę, że nie ma obo­wiąz­ku pisać nawet paru zdań o każ­dej kolej­nej audy­cji, a rów­no­cze­śnie czu­ję się zobli­go­wa­ny. Głupie. Szukam środka. 

Teraz przy­go­to­wu­ję audy­cję numer 28, a w sie­ci kur­su­ją dwie poprzed­nie, o któ­rych nie zdą­ży­łem jesz­cze napi­sać ani sło­wa. W pierw­szej pra­wie nic nie gada­łem, bo bola­ło mnie gar­dło i byłem cho­ry po świą­tecz­nym wyjeź­dzie. Jak to w Polsce, po co prze­strze­gać prze­pi­sów, sko­ro nikt nie wle­pi man­da­tu i nie będzie chciał pie­nię­dzy za cho­dze­nie bez masecz­ki. Kraj „spo­koj­nie się zmieścisz”.

W dru­giej stycz­nio­wej audy­cji wró­ci­łem do więk­szej obec­no­ści na ante­nie, sta­ra­łem się powie­dzieć coś o każ­dej pio­sen­ce. Może uda się tak to ogar­niać, żeby gadać już zawsze, choć­by infor­ma­cyj­nie? Czyli do ostat­nie­go słu­cha­cza / ostat­niej słu­chacz­ki, naj­kró­cej mówiąc.

Na począ­tek roku zama­rzy­ła mi się audy­cja z pio­se­nek jakoś tam krze­pią­cych. Nazwałem ją „Cukierki”, bo patro­na­tu udzie­li­łem Danowi Bejarowi i to jego sta­ry utwór otwo­rzył pro­gram. Słucham go już dzie­sięć lat, wska­zu­je data pre­mie­ry. Później już było z gór­ki, choć w róż­nych sty­lach. Wrócił też na moment kącik beatle­sow­ski, po to tyl­ko, żebym mógł puścić upa­trzo­ną już wie­le mie­się­cy temu wer­sję „A Day in the Life”. Mam nadzie­ję, że się spodo­ba tym, któ­rzy nie znają.

Lista utworów z 2 stycznia (audycja 26):

 1. Destroyer – Kaputt
 2. Joe Strummer & Mescaleros – Johnny Appleseed
 3. Kurt Vile – Wakin On A Pretty Day
 4. Jimi Tenor & Tony Allen – Sinuhe
 5. Mac DeMarco – Moonlight on the River
 6. The Smashing Pumpkins – Drown
 7. The Beatles – A Day in the Life (take 1 with hums)
 8. Duncan Marquiss – Drivenhalle
 9. Courtney Barnett – Crippling Self Doubt and a General Lack of Self Confidence

Za dru­gim razem napraw­dę się roz­ga­da­łem – zmie­ści­ło się tyl­ko dzie­sięć pio­se­nek. Wiele z nich wybra­no na zapo­wie­dzi albu­mów, któ­re mają się uka­zać zimą i wiosną.

Starałem się wyry­so­wać linię mię­dzy nowy­mi rze­cza­mi z Zachodu a nowy­mi rze­cza­mi z Polski, pokrze­pić muzy­ków i słu­cha­czy dia­gno­zą, że duma z paru świe­żych kra­jo­wych zespo­łów jest uza­sad­nio­na. Polskie pio­sen­ki nie są gor­sze od pio­se­nek arty­stów, któ­rzy obec­nie są na topie / są haj­po­wa­ni / słu­cha­ni na całym świe­cie. Przy oka­zji pio­sen­ki poroz­ma­wia­ły mię­dzy sobą na temat przeszłości.

Lista utworów z 30 stycznia (audycja 27):

 1. Jenny Hval – Year of Love
 2. Drobne Niepokoje – Przeszłość (feat. Rzabka)
 3. Melody’s Echo Chamber – Looking Backward
 4. Niebiescy i Kutman – We wto­rek deszcz
 5. Big Thief – Simulation Swarm
 6. Róża – Człowiek-pies
 7. Caroline – Good Morning (red)
 8. Daniel Szlajnda – Self-Isolation
 9. Misty Picture – Lens Blossom
 10. Cat Power – Pa Pa Power

Podobne wpisy

Leave a Reply