Menu Zamknij

Ktoś ruszał moje płyty #2 w Radiu Kapitał

Minął efekt nowo­ści, ale dzia­łać trze­ba dalej. Oczywiście nie mam na myśli mojej audy­cji w Radiu Kapitał, tyl­ko rok 2020. W nowym pro­gra­mie uda­ło się zawrzeć spo­ro nowe­go, parę nie­co zapo­mnia­nych rze­czy i pewien unikat.

Mam tro­chę opo­rów na punk­cie tego, ile moż­na gadać w pro­gra­mie, ale są audy­cje, w któ­rych gło­su nie ma wca­le, więc sobie nie żału­ję. Tym razem poszło mi aż za dobrze i trze­ba było ściąć pro­gram o kil­ka minut, ale mister­nie splą­ta­ne wąt­ki nie bar­dzo chcia­ły się roz­plą­tać. Mam nadzie­ję, że tych cięć nie sły­chać aż tak bar­dzo, żeby to było uciąż­li­we, i że wszyst­ko się klei. Następnym razem chcę mieć mniej do powie­dze­nia, a wię­cej do zagra­nia. W każ­dej nowej dzie­dzi­nie war­to na bie­żą­co badać róż­ne moż­li­wo­ści, warian­ty, żeby nie utkwić w miejscu.

Tematem dru­gie­go wyda­nia „Ktoś ruszał moje pły­ty” mia­ła być muzy­ka do fil­mów bez fil­mów. Tak to sobie zapla­no­wa­łem, poka­zać kil­ka utwo­rów, któ­re są bar­dzo inspi­ru­ją­ce, rodzą obra­zy. Poszło to w stro­nę przy­ro­dy, czy­li eko­lo­gii, a tak­że pew­nej jed­no­ra­zo­wej gwiaz­dy z nie­du­że­go mia­sta. Muzyka róż­na, ale pol­ska. Początek w lesie, meta w domu.

Raz jesz­cze podzię­ko­wa­nia idą do ludzi, któ­rzy wymy­śli­li, zor­ga­ni­zo­wa­li i cały czas pro­wa­dzą Radio Kapitał. Na żywo moż­na słu­chać tutaj. A oto moja audy­cja z odtworzenia:

Playlista:

1. William’s Things – I Knew A Man By Sight
2. Innercity Ensemble – Catalina
3. Resina – Trigger
4. Mirt – Endangered Species III
5. Jacek Sienkiewicz – Drifting
6. Nathalie And The Loners – Superstar
7. Asia i Koty – Wiosna

A tu moja pierw­sza audy­cja, któ­ra pre­mie­rę ante­no­wą mia­ła 5 stycz­nia. Słyszymy się teraz za kolej­ne czte­ry tygodnie.

Podobne wpisy

2 komentarze

  1. Pingback:Ktoś ruszał moje płyty #3 w Radiu Kapitał - Jacek Świąder | Ktoś Ruszał Moje Płyty

  2. Pingback:Ktoś ruszał moje płyty #4 w Radiu Kapitał - Jacek Świąder | Ktoś Ruszał Moje Płyty

Leave a Reply