Menu Zamknij

Tag: Belle And Sebastian

Belle And Sebastian – The Third Eye Centre

Praca Belle And Sebastian pole­ga na pod­sy­ca­niu sen­ty­men­tu do, nie tyl­ko muzycz­ne­go, popu lat 60. W cią­gu kil­ku­na­stu lat Szkoci nada­wa­li mu róż­ne odcie­nie, się­ga­li zarów­no po brzmie­nia sta­rych syn­te­za­to­rów, jak i roz­wią­za­nia orkie­stro­we. Byli aku­stycz­ni jak wcze­sny Dylan i tanecz­ni jak Blondie.

Belle And Sebastian – Write About Love

Przyjeżdżają wresz­cie do Polski – to była wia­do­mość doda­ją­ca ducha w te zimo­we mie­sią­ce. Zespół z Glasgow przez kil­ka­na­ście lat dzia­łal­no­ści zyskał w Polsce masę wiel­bi­cie­li. Czym? Muzyką i tek­sta­mi, któ­re woła­ły: lata 60. rzą­dzą! Czy ktoś to jesz­cze kupu­je? Stawiam na to, że na kon­cer­cie zoba­czy­my naj­wię­cej mło­dzie­ży w wie­ku 30–40.