Menu Zamknij

Tag: Karrot Kommando

Dagadana – Meridian 68

Dwa lata minę­ły od ukra­iń­skie­go Majdanu i od ostat­niej pły­ty pol­sko-ukra­iń­skie­go zespo­łu Dagadana. „Meridian 68” przed­sta­wia­ją jako swo­ją naj­bar­dziej fol­ko­wą pły­tę, ale nie cho­dzi tyl­ko o kra­je uro­dze­nia artystów.

Earl Jacob – Czuły Rambo

Dwa lata temu cza­ro­wał prze­bo­ja­mi „Twoja mama lubi mnie bar­dziej niż ty” czy „Stój głup­ta­sie” z debiu­tu „Warto roz­ra­biać”. Sprawdzony w ska i dan­ce­hal­lu, muzy­ce typo­wo jamaj­skiej, Earl Jacob (czy­li Kuba Sadowski) od lat dzia­ła w kolek­ty­wie Tisztelet Sound, od 2009 r. śpie­wa z Pablopavo w Ludzikach.

Kapela Maliszów – Mazurki niepojęte

Jedna z naj­cie­kaw­szych grup sce­ny muzy­ki etnicz­nej, eks­per­ci od gra­nia na żywo, daje dowód stu­dyj­nej doj­rza­ło­ści. Malisze to trzy­oso­bo­wa rodzin­na kape­la w sta­rym sty­lu: ojciec Jan, uczeń swe­go ojca, przed­wo­jen­ne­go skrzyp­ka, i spad­ko­bier­ca jego instru­men­tów, 12-let­nia cór­ka Zuzanna gra­ją­ca na basach i bęb­nie oraz 16-let­ni syn Kacper, nie­by­wa­le uta­len­to­wa­ny skrzypek.

Zjednoczenie Sound System – Inity

Rok 2014 nale­żał do Pablopavo, auto­ra płyt „Polor” (z Ludzikami) i „Tylko” (zupeł­nie solo­wej). W toku poszu­ki­wań pio­sen­ko­wych, blu­eso­wych, fol­ko­wych war­szaw­ski arty­sta nie stra­cił ser­ca do muzy­ki jamaj­skiej. Uprawiają ją już dłu­go – ze swym towa­rzy­szem ze Zjednoczenia didże­jem Krzakiem pozna­li się ponad 20 lat temu.