Menu Zamknij

Tag: Kuba Ziołek

Innercity Ensemble – III

Trzecia pły­ta zało­żo­nej w Bydgoszczy impro­wi­zu­ją­cej muzycz­nej mię­dzy­mia­stów­ki. Nie tyl­ko kra­jo­wi dzien­ni­ka­rze widzą w Innercity Ensemble zja­wi­sko istot­ne na świa­to­wej sce­nie. Niedawno „III” zaję­ło 3. miej­sce na liście płyt mija­ją­ce­go roku według por­ta­lu The Quietus.

Rara – Wiatr

Rafał Skonieczny, daw­niej lider roc­ko­we­go Hotelu Kosmos, dał sobie spo­kój z refre­na­mi, zwrot­ka­mi i śpie­wem, wkrę­cił się w gita­rę aku­stycz­ną. Jego utwo­ry są dziś bli­skie tego, co robi Kuba Ziołek w Starej Rzece (ten zresz­tą śpie­wa na „Wietrze”).

Alameda 5 – Duch tornada

75 minut na dwóch pły­tach ser­wu­je zespół z Bydgoszczy (i nie tyl­ko) jako swój dru­gi album. Przy debiu­cie dwa lata temu zespół Kuby Ziołka był triem moc­no wkrę­co­nym w brzmie­nia gita­ro­we. Alameda 5 to odno­ga tam­tej gru­py roz­sze­rzo­na o dodat­ko­we­go bęb­nia­rza i klawiszowca-syntezatorowca.