Menu Zamknij

Ronika – Selectadisc

Co oprócz melo­dy­ki, śpie­wu i basów cha­rak­te­ry­stycz­nych dla Madonny czy Glorii Estefan? Fałszywe trąb­ki z kla­wi­sza, cow­bell, sta­re auto­ma­ty per­ku­syj­ne, tro­pi­kal­na lek­kość Tom Tom Club. Marvin Gaye i Afrika Bambaataa.

12_Inch_Vinyl_Outer_Sleeve_3_mmSpineDaft Punk niech sczeź­nie, Madonnie pozwól­my god­nie się sta­rzeć. Oto na pop nie­bie zaja­śnia­ła nowa gwiazd­ka spraw­nie poru­sza­ją­ca się w kon­wen­cji bli­skiej Madonnie z pierw­szych lat karie­ry – w prze­bo­jo­wym, lek­kim popie. Różnica pole­ga na tym, że Ronika (Veronica Sampson) jest Brytyjką. Artyści z tego kra­ju, chcąc nie chcąc, są popkul­tu­ro­wy­mi eru­dy­ta­mi. Tytuł albu­mu mło­dej kom­po­zy­tor­ki, pro­du­cent­ki, woka­list­ki i wydaw­czy­ni wziął się prze­cież od zamknię­te­go kil­ka lat temu skle­pu pły­to­we­go w jej rodzin­nym Nottingham („cho­dzi­łam tam co weekend”).

To w Anglii naj­więk­szym powo­dze­niem cie­szą się muzycz­ne paten­ty wyna­le­zio­ne w latach 80., tyle że ze wska­za­niem na nową falę i post punk. Ronika się­ga po tra­dy­cję z prze­ciw­ne­go bie­gu­na i nie­znacz­nie ją uwspół­cze­śnia. Inspiruje się też gru­pa­mi, któ­re zaczę­ły od gitar, a skoń­czy­ły na par­kie­tach Ibizy. Promujące pły­tę „Shell Shocked” nie tyl­ko tytu­łem nawią­zu­je do legen­dy Manchesteru – New Order. Co jesz­cze oprócz melo­dy­ki, śpie­wu i basów cha­rak­te­ry­stycz­nych dla Madonny czy Glorii Estefan? Fałszywe trąb­ki z kla­wi­sza, cow­bell, sta­re auto­ma­ty per­ku­syj­ne, tro­pi­kal­na lek­kość Tom Tom Club. Pierwsze na pły­cie „Forget Yourself” zaczy­na się od słów „wake up, wake up, get up, get up”, niczym „Sexual Healing” Marvina Gaye’a, tyle że odwrot­nie. W tym samym utwo­rze sły­chać echa doko­nań pierw­szych hipho­pow­ców – łączą­cych elek­tro z fun­kiem – jak Afrika Bambaataa czy kosmicz­ni The Jonzun Crew. A Ronika to prze­cież nazwa pla­ne­ty ze świa­ta Gwiezdnych Wojen. Te waka­cje mogą być jej gwiezd­nym czasem.

Tekst uka­zał się w „Gazecie Wyborczej” 4/7/14

Podobne wpisy

Leave a Reply