Menu Zamknij

Tag: 2014

Yo La Tengo – Extra Painful!

Wydany 22 lata temu album „Painful” gru­py z pod­no­wo­jor­skie­go Hoboken był wstę­pem do ich wiel­kiej, choć alter­na­tyw­nej karie­ry. To indie­roc­ko­we trio – z gita­rzy­stą i woka­li­stą Irą Kaplanem, jego żoną, per­ku­sist­ką Georgią Hubley oraz basi­stą Jamesem McNew – nigdy nie prze­bi­ło się do mainstreamu.

Małe Instrumenty – Walce w walce

Grupa wro­cław­skich kolek­cjo­ne­rów małych i nie­ty­po­wych instru­men­tów oraz budow­ni­czych tako­wych liczy na tej pły­cie sześć osób (plus goście). O co wal­czą na „Walcach w wal­ce”? O to, żeby nie być błęd­nie koja­rzo­ny­mi z muzy­ką dla dzie­ci i z wido­wi­skiem. Nawet jeśli świet­nie się ich oglą­da, to są muzy­ka­mi, kom­po­zy­to­ra­mi – do słuchania.

Pixies – Doolittle 25

Słynny zespół z Bostonu, od któ­re­go powro­tu na sce­nę minę­ła już deka­da, w 2014 r. wydał pierw­szy album stu­dyj­ny po 23 latach prze­rwy. Fani mie­li mie­sza­ne uczu­cia, tym bar­dziej że wszyst­kie utwo­ry z „Indie Cindy” były już zna­ne z czte­ro­utwo­ro­wych epek, któ­ry­mi Pixies raczy­li fanów już wcześniej.

Małe Miasta – MM

W 2014 r. rzą­dził „dziw­ny rap”: Run The Jewels, clip­ping., zdo­byw­cy angiel­skiej Mercury Prize – Young Fathers, a hitem koń­ca roku był powrót D’Angelo. Własnego spo­so­bu na połą­cze­nie hip-hopu z r’n’b i elek­tro­ni­ką szu­ka też duet Małe Miasta, któ­ry debiut wyprze­dał się przed premierą.