Menu Zamknij

Tag: 2016

Colson Whitehead – Kolej podziemna

Jedna z ksią­żek roku 2016, lau­re­at­ka Pulitzera zachwa­la­na przez Baracka Obamę, docze­ka­ła się pol­skie­go wyda­nia. Historia kobie­ty ucie­ka­ją­cej z nie­wol­ni­cze­go połu­dnia przez kolej­ne sta­ny i epo­ki zapo­wia­da­ła się wspa­nia­le. Jest jed­nak zale­d­wie miłą przygodówką.

J. Cole – 4 Your Eyez Only

Nowa pły­ta rape­ra i akty­wi­sty J. Cole’a to bły­sko­tli­wy con­cept album. Nie trze­ba tłu­ma­czyć, jak koń­czy się histo­ria dile­ra, któ­ry porzu­cił prze­stęp­czy świat, zna­lazł miłość życia i zało­żył rodzi­nę. Ale war­to doce­nić to, co i jak Cole opi­su­je po drodze.

Mirt – Random Soundtrack

Tomasz Mirt gra na syn­te­za­to­rze modu­lar­nym, robi też nagra­nia tere­no­we, część z nich pod­czas wypraw do Azji Południowo-Wschodniej. Na „Random Soundtrack” two­rzy puz­zle z gene­ro­wa­nych przez sie­bie dźwię­ków oraz gło­sów lasu, morza, ulicy.

Fertile Hump – Dead Heart

Prawdziwy rock and roll – blu­eso­wy, korzen­ny, śpie­wa­ny po ame­ry­kań­sku przez Magdę Kramer i pozo­sta­ją­ce­go w cie­niu Tomka Szkielę z The Stubs. Kłania się natu­ral­ny opo­wia­dacz Jack White, a z dru­giej stro­ny – życie rodzin­ne a la polonaise.